FANDOM


Perkataan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam kepada Hakim bin Hizam, "Jangan menjual apa yang tidak ada padamu." HR Khamsah. Hal. 308.

Sahih. HR Abu Dawud (3503), Nasai (2/225), Tirmidzi (1/232), Ibnu Majah (2187), dan demikian pula Syafii (1249), Ibnu Jarud (602), Daruquthni (292), Baihaqi (5/267, 317, 339), Ahmad (3/401, 403), Thabarani dalam Mu'jam Kabir (1/152/1), Ibnu Hazm (8/519) dari jalur Hakim bin Hizam dengan lafal yang berdekatan. Ini adalah salah satunya, dan permulaannya: "Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, kemudian berkata, 'Seorang lelaki memintaku menjual apa yang tidak ada padaku. Aku membelikannya dari pasar, lalu menjualnya?' Beliau menjawab …" kemudian ia sebutkan redaksinya dan redaksi ini adalah menurut Tirmidzi, dan ia berkata, "Hadis hasan."

Aku katakan: Isnadnya sahih dan disahihkan Ibnu Hazm. Dan telah kujabarkan lafalnya di kitabku, Hadis Jual Beli dan Atsarnya.

Takhrij Edit

Hadits riwayat:

  1. Tirmidzi (1153)
  2. Nasai (4534)
  3. Abu Dawud (3040)
  4. Ibnu Majah (2178)
  5. Ahmad (14772, 14773, 14776, 15021)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki